Sư Cô Bích Liên chúc tết 2022 bà con kiều bào

Tổ Đình Giác Nhiên do pháp chủ Thích Giác Nhiên thành lập vào năm 1979 tại Mỹ. Đây là nơi Ngài tu tịnh từ lúc sang Hoa Kỳ định cư, cho đến khi Pháp chủ viên tịch. Cũng tại nơi đây Ngài đã truyền Y Bát cho đệ tử cuối cùng là Sư Cô Bích Liên. Theo thời gian, bao thăng trầm trên bước đường đời hành đạo. Nhờ vào sự thuận duyên mà Tổ Đình Giác Nhiên có người đệ tử cuối cùng là Sư Cô Bích Liên. Để tiếp tục giúp Pháp chủ gìn giữ và phát triển Đạo tràng tại Hoa Kỳ. Nhân dịp năm mới, Sư Cô Bích Liên chúc tết 2022 bà con kiều bào Việt Nam ở California.